Ledig stilling: Klubb og markedsføringsansvarlig

For English se below

BLÅ søker: Klubb og markedsføringsansvarlig

Med sin unike historikk, engasjement og om lag 400 arrangementer i året, er Blå å regne som en av Norges aller viktigste klubb- og konsertscener. Blå har eksistert i snart 20 år og satser nå mer ambisiøst og langsiktig enn noen sinne. Blå har et meget variert program innen klubb, konserter, litteratur, debatter og andre arrangementer. Blå er og skal være sjangeroverskridende, modige og innovative.

Blå skal være på høyde med de aller beste klubbene i Europa.

Som klubb og markedsføringsansvarlig vil du ha ansvaret for klubb-arrangementene hver helg, samt det overordnede markedsføringsansvaret for Blå i sin helhet. Du vil jobbe særlig tett sammen med konsertansvarlig, og også bidra med Blå sin konsert-profil. Du vil også jobbe sammen med resten av administrasjonen, som består av daglig leder, barsjef, teknisk sjef, booking og markedsføringsassistent og økonomiassistent. Du vil også være til stedet og samarbeide med alle våre flotte bartendere, produksjonsmedarbeidere, teknikere og dørvakter.

Klubb og markedsføringsansvarlig rapporterer til daglig deder.

Vi søker etter en positiv, strukturert og selvstendig person med høy arbeidskapasitet. Du må ha uvanlig god teft og innsikt i hva som foregår i klubbmusikken i Oslo så vel som internasjonalt. Du har meget god omstillingsevne og holder deg løpende orientert om nye trender innen musikk og markedsføring. Du har forståelse for økonomi, er ryddig og strukturert i ditt arbeid. Du har nettverk og gjennomføringsevne, og du er motivert til å sette ditt preg på en av Europas aller beste og viktigste klubb- og konsertscener.

 

Arbeidet foregår i stor grad på dagtid, men tilstedeværelse på kveld og natt blir også en del av jobben. Dette er en 100% stilling, men for den rette kandidaten vil vi kunne vurdere en redusert stillingsprosent, men da med noe mindre ansvar.

 

Kvalifikasjoner: 

 • Erfaring og dokumenterte resultater innen booking og markedsføring
 • Relevant utdanning er en fordel
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

 

 Vi tilbyr:

 •  Muligheten til å sette ditt preg på en av Europas beste klubb og konsertscener
 • Romslige og hyggelige kontorlokaler i Brenneriveien 9 der vi dyrker et sosialt og kreativt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidshverdag
 • Reiser til bransjefestivaler i inn og utland
 • Lønn etter avtale

 

Søknadsfrist 25. oktober 2017

Tiltredelse desember 2017/ januar 2018

Søknad sendes til jobb@blaaoslo.no

Har du spørsmål om stillingen;

kontakt daglig leder Eyvind Brox på eyvind@blaaoslo.no

 


 

 

BLÅ: Club and Marketing Manager

With its unique history, dedication and about 400 events a year, Blå is considered one of Norway’s most important club and concert venues. Blå has existed for almost 20 years and is now pursuing more ambitious and long-term than ever. Blå has a diversed program within club, concerts, literature, debates and other events. Blå is and must be genre-crossing, brave and innovative.

Blå should be on the level with the very best clubs in Europe.

As a club and marketing manager, you will be responsible for all club events every weekend, as well as the overall marketing responsibility for Blå. You will work very closely with the concert manager, and also contribute to Blå’s concert profile. You will also work with the rest of the administration, consisting of General Manager, Bar Manager, Technical Manager, booking and marketing assistant and financial assistant. During club nights, you will also be working with all our great bartenders, production staff, technicians and security.

Club and Marketing Manager reports to General Manager.

We are looking for a positive, structured and independent person with high working capacity. You must have very high insight into what is going on in club music in Oslo as well as internationally. You have very good conversion skills and keep you regularly informed about new trends in the music and marketing business. You have an understanding of finance and are structured in your work. You have a broad network and implementing ability, and you are motivated to put your signature on one of Europe’s leading and most important club and concert venues.

The work is for the most done during the daytime, but evening and night attendance is also part of the job. This is a 100% position, but for the right candidate we will be able to assess a reduced job rate, but with less responsibility.

 

Qualifications:

 • Experience and proven results in booking and marketing
 • Relevant education is an advantage
 • Good oral and written communication skills in English
 • Norwegian skills is also an advantage

We offer:

 •  The opportunity to put your signature on one of Europe’s best club and concert venues
 • Nice office space in the Brenneriveien 9 where we cultivate a social and creative working environment
 • Flexible working hours
 • Travels to music industry-festivals in Norway and abroad
 • Wages in accordance with agreement

 

Application deadline: 25th of October 2017

Appointment December 2017 / January 2018

Applications must be sent to jobb@blaaoslo.no

Do you have questions about the position;

contact CEO Eyvind Brox at eyvind@blaaoslo.no